KVALITETSPOLICY

Vi <3 kvalité

 • Vi tar ansvar!

  Syfte med policyn
  Kvalitetspolicyn syftar till att beskriva ambitionsnivån för vårt kvalitetsarbete i iVisbyTryckeri och hur man ska bedriva verksamheten på ett mer hållbart och kundorienterat sätt. Policyn omfattar samtliga medarbetare inom företaget.

  iVisbyTryckeri ska vara ett företag som tar ansvar för kvalitet
  Kvalitetsfrågor är viktiga frågor för företagets överlevnad och framgång. Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi lämnar helhetslösningar på våra produkter och tjänster. Vi ger inte bara produktservice utan även personlig service till kunden, där det är praktiskt möjligt. Vår vision är att vara delaktiga i att skapa en hållbar framtid till nästa generation och bli ett av de mest hållbara tryckerierna i Sverige.

  Vi vill uppnå detta genom att:

  • Kvalitetsarbetet ska utgöra en integrerad del av den dagliga verksamheten och ska ske i samband med ordermottagning, planering, investeringsbeslut, inköp, arbetsmetoder, leverans och uppföljning.
  • Vår målsättning är att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har.
  • Hålla oss uppdaterade med ISO 9000 och ständigt uppdatera våra kvalitetsmål.
  • Våra medarbetare skall ha rätt kompetens med gedigen kunskap om de tjänster och produkter som företaget erbjuder, vara servicevänliga, hålla vad de lovar och ge korrekt information, samt en stor kunskap i de säkerhetsregler som gäller för utförandet av arbetena.
 • Genom ett effektivt och långsiktigt miljöarbete ska vi:

  • Minimera antalet reklamationer
  • Minimera andel missnöjda kunder
  • Minimera långa processer
  • Öka servicenivån till våra kunder
  • Öka andelen nöjda kunder
  • Öka kvalitetshänsyn i utvecklandet av våra produkter och tjänster

  Styrmedel
  iVisby ska följa och efterleva lager och förordningar inom kvalitetsområdet.

  Ansvar
  VD är ansvarig för kvalitetspolicyn. Det är respektive medarbetares ansvar att följa och förstå innehållet i policyn.

  Uppföljning
  Kvalitetspolicyn ska revideras årligen och efterlevnad av policyn ska följas upp årligen och rapporteras till styrelsen. Kvalitetspolicyn ska uppdateras efter behov och revideras minst vart tredje år för att vara uppdaterad och relevant.

Denna policy har antagits av styrelsen i iVisbyTryckeri i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett förtroendefullt sätt och i enlighet med lagstiftning och god praxis.

Welcome to Shopify Store

I act like: