MILJÖPOLICY

Vi <3 miljön

 • Syftet med policyn

  Miljöpolicyn syftar till att beskriva ambitionsnivån för miljöarbetet i iVisby Tryckeri och hur man ska bedriva verksamheten på ett mer hållbart sätt. Policyn omfattar samtliga medarbetare inom företaget.

  iVisby Tryckeri ska vara ett företag som tar ansvar för miljön

  Miljöfrågor är viktiga frågor för företagets överlevnad och framgång. Vi jobbar aktivt med att minska miljöpåverkan i alla led och bidra till en varaktig hållbar utveckling genom ständiga förbättringar. Vi följer årligen upp vårt miljöarbete, och vår vision är att vara delaktiga i att skapa en hållbar framtid till nästa generation. Vi vill bli ett av de mest hållbara tryckerierna i Sverige.

  Vi vill uppnå detta genom att:

  Miljöarbetet ska utgöra en integrerad del av den dagliga verksamheten och ska ske i samband med ordermottagning, planering, investeringsbeslut, inköp, arbetsmetoder, leverans och uppföljning.

  Hålla oss uppdaterade med ISO 14000 och ständigt uppdatera våra miljömål.

  Hjälpa kunden att ta beslut om sin miljöpåverkan vid val av produkter och tjänster.

  Kontinuerligt öka kunskapen kring miljöfrågor hos medarbetare och ha en förväntan om att alla ska bidra och tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.

 • Genom ett effektivt och långsiktigt miljöarbete ska vi:
  • Reducera utsläppen av växthusgaser
  • Minimera användningen av energi, vatten och råvaror
  • Minimera miljöpåverkan från transporterna till och från tryckeriet
  • Minimera mängden avfall och användningen av miljöfarligt material
  • Öka återanvändning och återvinning av avtall
  • Öka medvetenhet och kunskap inom miljöområden hos våra intressenter
  • Öka miljöhänsyn i utvecklandet av våra produkter och tjänster
  • Öka inköp av miljövänliga och miljöeffektiva produkter och tjänster

  Styrmedel
  iVisby ska följa och efterleva lager och förordningar inom miljöområdet.

  Ansvar
  VD är ansvarig för miljöpolicyn. Det är respektive medarbetares ansvar att följa och förstå innehållet i miljöpolicyn.

  Uppföljning
  Miljöpolicyn ska revideras och efterlevnad av policyn ska följas upp årligen, och rapporteras till styrelsen. Policyn ska även uppdateras vid behov och revideras minst vart tredje år för att vara uppdaterad och relevant.

Welcome to Shopify Store

I act like: